กรุงเทพฯ เชียงราย เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) โดยเครื่องบิน FD + รถปรับอากาศ 4 คืน 3 วัน
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว
bulletรู้จักเรา... มิตรไมตรี ทัวร์
bulletทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
bulletติดต่อเรา... มิตรไมตรี ทัวร์
bulletการชำระเงิน... มิตรไมตรี ทัวร์
dot

dot
มาเป็นแฟนกัน
dot
dot
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์บอลติก
ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์จีน
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ลาว
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บาหลีบุโรพุทโธ
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เนปาล
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์แคนนาดา
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์โมรอคโค
bulletทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน
dot
dot
bulletนครวัด นครธม มหัศจรรย์ใจ
bulletเวียงจันทน์ เที่ยวเองก็ได้ง่ายจัง
กรุงเทพฯ เชียงราย เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) โดยเครื่องบิน FD + รถปรับอากาศ 4 คืน 3 วัน article

ฉลองเทศกาลปีใหม่
ท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง
กรุงเทพฯ เชียงราย เชียงของ ห้วยทราย
หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)
โดยเครื่องบิน FD + รถปรับอากาศ  4 คืน 3 วัน

กำหนดการเดินทาง    31 ธันวาคม – 3 มกราคม  2553
วันแรก    กรุงเทพฯ – เชียงราย – เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – บ่อหาน – เมืองหล้า
04.30 น.    สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E  สายการบินแอร์เชีย  เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.30 น.    ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย  โดยสายการบินแอร์เอเซีย  เที่ยวบินที่ FD 3250
07.50 น.    ถึงสนามบินเชียงราย  จากนั้นออกเดินทาง สู่ อ.เชียงของ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
11.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อ.เชียงของ
    หลังอาหารนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้า – ออก เมือง อ.เชียงของ  นำท่านลงเรือข้ามไปยังเมืองห้วยทราย  แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป. ลาว)  นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว เดินทางตามเส้นทางหมายเลข R3a  สู่เมืองหล้า  ประเทศจีน ระหว่างทางผ่านเมืองสำคัญ คือ เมืองเวียงภูคา, เมืองหลวงน้ำทา ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์  ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว  จนถึงด่านชายแดน ลาว (เมืองบ่อเต็น) – จีน (เมืองบ่อหาน) ผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศของจีน  เดินทางสู่เมืองหล้า ประเทศจีน
ค่ำ    เดินทางถึง เมืองบ่อหาน นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมราตรีเมืองบ่อหาน  ตามอัธยาศัย
วันที่สอง    สวนป่าดงดิบ -  สวนม่านทิง-เจดีย์แปดเหลี่ยม -อาหารพื้นเมืองแบบขันโตกพร้อมโชว์
เช้า    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ... รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)  ชม สวนป่าดงดิบ  ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นศิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ  รวมทั้งชมฝูงนกยูงที่บินมาจากยอดไม้ เพิ่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวได้เตรียมไว้  เป็นการฝึกนกจากทางสวนป่าดงดิบ น่าชื่นชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังจากนั้นนำท่านเที่ยว สวนบ้านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ชม ศาลเจ้า 8 เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พื้นเมือง พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ
หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี  (เป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปัน หากใครมาแล้วไม่ได้ดู ก็เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา)
วันที่สาม    ตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านกาหลั่นป้า-กระเช้าข้ามโขง – ภูเขาลิง – วัดหลวงไทลื้อ –
                    โชว์พราณาสี
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นพาท่านโดยสารรถทัวร์ไปตามริมแม่น้ำล้านช้าง ซึ่งเป็นต้นแหล่งน้ำแม่น้ำโขง ชมหมู่บ้านกาหลั่นป้าที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทยใหญ่ จากนั้นพาท่านนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมภูเขาลิง ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย และดูแลเกี่ยวกับลิงโดยเฉพาะ มีลิงประเภทต่างๆมากมายหลายพันธุ์ รวมทั้งลิงเผือกที่หายากที่สุดในโลกด้วย
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารพาท่านเที่ยว วัดหลวงเมืองลื้อ  สิบสองปันนา เป็นวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้ และในปัจจุบันทางการจีนได้รื้อวัดป่าเจที่เคยเป็นวิทยาลัยสงฆ์ย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด  
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี  (เป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปัน หากใครมาแล้วไม่ได้ดู ก็เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา) นำท่านเข้าสู่ที่พัก   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่        บ่อหาน -บ่อเต็น – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ – วัดร่องขุน – เชียงราย –
                    กรุงเทพฯ
 เช้า     อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า   ออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศลาว ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยเส้นทางเดิม
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา
15.00 น.    เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย  
นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทาง สู่  จ. เชียงราย  นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่นชมความวิจิตรงดงามเต็มไปด้วยสัจธรรมแนวคิดของผู้สร้าง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
18.00 น.    บริการอาหารค๋ำ ณ ภัตตาคาร ที่ จ. เชียงราย  หลังอาหารนำท่าน สู่ สนามบินเชียงราย
21.55 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3257
23.15 น.    ถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
-----------------------------------------------
หมายเหตุ  : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่    เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียง    เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง    พักเดี่ยว
19,500.-    19,500.-    18,500.-    2,000.-


อัตรานี้รวม    
-ค่าตั๋วเครื่องแอร์เอเซีย กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ     
-ค่ารถปรับอากาศลาวและจีนตลอดการเดินทางตามรายการ    
-ค่าที่พัก, ค่าอาหารระดับมาตรฐานตามรายการ        
-ค่า VISA เข้าประเทศจีน 1000 บาท            
-ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ            
-ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานีต่าง ๆ                
-ค่าหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น                
-ค่าโชว์พาราณาสี
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านล่ะ 1,000,000 บาท     
-ฟรีหมวก + กระเป๋า ท่านล่ะ 1 ใบ  (แจกให้ ณ วันเดินทาง)

อัตรานี้ไม่รวม    
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ        -ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 10 หยวน/คน/วัน
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล) )          

เอกสารในการยื่นวีซ่า    1.   หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.   รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว  2 รูป พื้นฉากหลังสีฟ้าเท่านั้น  รูปฟิลม์โพราลอยด์ใช้ไม่ได้
 **หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
    ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
    ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
•    การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  2,000 บาท
การยกเลิกทัวร์
•    ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท
•    ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
•    ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
•    ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 Copyright © 2006 All Rights Reserved.

I ทัวร์จีน I ทัวร์ญี่ปุ่น I ทัวร์เกาหลี I ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า I ทัวร์ไต้หวัน I ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ I ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ I

มิตรไมตรีทัวร์ Beginning of Friendship++
Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/05269
41/5 หมู่ 3 ซอยจาริพิบูลย์ 9 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2526 8429, 088 942 4426 แฟ็กซ์ 0 2903 0080 ต่อ 9121 (Auto)
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
E-mail : mitmaiteetour@gmail.com
(ภาพแบนเนอร์ทัวร์เป็นลิขสิทธิ์ของมิตรไมตรีทัวร์เท่านั้น) ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที
มิตรไมตรีทัวร์
Free PageRank Checker